1. Algemene bepalingen
  1. Door het voldoen van de aanbetaling verklaart de huurder zich akkoord met de huurvoorwaarden Chalet Mühlberg! Een reservering is definitief nadat de verhuurder de aanbetaling ontvangen heeft.
  2. Het Chalet wordt voor de huurperiode ter beschikking gesteld aan de huurder die de boeking heeft gedaan en diens reisgezelschap. Het is de huurder niet toegestaan om het Chalet over te dragen aan een ander huurder, tenzij overeengekomen met de verhuurder.
 2. Reserveringsopdracht en betaling
  1. U kunt telefonisch of via internet reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en verhuurder bindend volgens de wet voor reizen (diensten die logies, vervoer of vrijetijdsbesteding betreffen). De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door hemzelf en alle medereizigers, voortvloeiend uit de afspraken in de reserveringsbevestiging.
  2. Iedere reserveringsopdracht wordt door de verhuurder bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging.
  3. Binnen vier dagen na ontvangst van deze bevestiging voldoet u de aanbetaling. Het restant van de huursom en toeristenbelasting, eindschoonmaak dienen 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
  4. Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 6 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de totale reissom telefonisch per bank of spoedopdracht via internet (telebankieren) per direct te voldoen.
  5. Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd het gereserveerde chalet te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 4).
  6. Per reserveringsbevestiging worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.
  7. De borg dient 1 week voor aankomst betaald te worden.
 3. Bedenktijd
  1. Elke reservering kunt u binnen 3 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. U kunt telefonisch of per e-mail uw annulering kenbaar maken. Maakt u gebruik van deze bedenktijd dan bent u reserveringskosten ad. € 35,00 verschuldigd, welke u direct aan de verhuurder dient over te maken. Na de termijn van drie dagen beroepen wij ons op de annuleringswet voor reizen (diensten die logies, vervoer of vrijetijdsbesteding betreffen), zie artikel 4.
  2. Bij annulering na deze 3 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie artikel 4).
  3. Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4.
 4. Annulering door huurder
  1. Annuleringen dienen telefonisch of per e-mail aan de verhuurder te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zendt de verhuurder een annuleringsbevestiging/-nota.
  2. Bij annulering binnen 3 dagen na reservering is het gestelde in artikel 3 van kracht.
  3. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode, bent u 50% van de huursom verschuldigd.
  4. Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.
  5. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.
  6. Al betaalde gelden zullen worden verrekend en direct worden voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.
  7. Een annuleringsverzekering dient de huurder zelf af te sluiten bij uw eigen verzekeraar.
 5. Annulering door de verhuurder
  1. Indien enige omstandigheid de verhuurder noopt tot annulering van het al gehuurde chalet, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door de verhuurder, zal de verhuurder onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
 6. Aansprakelijkheid van de huurder
  1. De huurder wordt geacht het Chalet en inventaris direct na aankomst te controleren op eventuele gebreken en schades en deze direct, doch uiterlijk binnen 12 uur na aankomst, te melden aan de verhuurder.
  2. Tijdens uw verblijf in het chalet bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde chalet, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren, en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten, geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten, zoals elektra en dergelijke bent u als huurder volledig aansprakelijk. De verhuurder is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
  3. In het chalet aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurvoorwaarden en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
  4. Het in de woningbeschrijving genoemde personenaantal is het maximaal toegestane aantal, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de verhuurder. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en de eigenaar is gerechtigd om u toegang tot de woning te weigeren indien u met meer dan het toegestane aantal personen komt. Als u tijdens uw vakantie vrienden wilt uitnodigen, overleg dit dan met de verhuurder van het chalet.
  5. Bij gebruik van de kachel  en sauna is het uw eigen verantwoordelijkheid dat u dit op een veilige en verantwoorde wijze doet. Houdt daarbij ook toezicht op eventuele in het Chalet aanwezige kinderen.
 7. Aansprakelijkheid van de verhuurder
  1. De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van Chalet Mühlberg!
  2. Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door de verhuurder aangeboden accommodatie binden de verhuurder niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan de verhuurder geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  3. De (prijs)informatie op de website is leidend.
  4. De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
  5. Niet alle in de woningbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. De verhuurder is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend kosteloos of het gehele jaar geopend. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van de verhuurder.
  6. Het kan gebeuren dat er in de buurt van het chalet wordt ‘gewerkt’. Wij denken bijvoorbeeld aan weg op brekingen of bouwactiviteiten. U zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stil leggen.
  7. De verhuurder is niet ter plaatse aanwezig. Wel is de verhuurder 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.
  8. Op de reserveringsbevestiging en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Nederlands recht van toepassing.
  9. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor het onklaar geraken of buitenwerking raken van technische apparatuur.
 8. Reisbescheiden
  1. Mits aan alle betalingen zijn voldaan ontvangt de huurder één week voor aanvang van de huurperiode reisbescheiden per mail. Deze mail bevat de sleutelcode van het sleutelkastje, een routebeschrijving en belangrijke telefoonnummers. Indien de huurder een week voor aanvang van de huurperiode nog niets ontvangen heeft, dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder.
 9. Bijkomende kosten
  1. De in Oostenrijk verplichte toeristenbelasting (p.p.p.n., kinderen tot 15 jaar vrij).
  2. De kosten voor het linnenpakket.
  3. De kosten van de verplichte eindschoonmaak.
  4. U bent verplicht voor aankomst in uw vakantieverblijf een waarborgsom te betalen. Deze wordt u – omdat de verhuurder niet in staat is de inventaris in uw bijzijn te controleren – later in Nederland per bank terugbetaald, eventueel na aftrek van kosten ontstaan door breuk of beschadiging. De hoogte van de waarborgsom staat op uw reserveringsbevestiging vermeld.
  5. De prijzen zijn inclusief gebruik van openhaard hout, energie en internet.
 10. Ter plaatse
  1. De verhuur van het chalet loopt van zaterdag tot zaterdag, tenzij in de woningbeschrijving/prijslijst anders vermeld. U kunt het chalet op de 1e verblijfsdag vanaf 16.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek verlaat u de woning voor 10.00 uur. In overleg met de verhuurder zijn andere tijden mogelijk.
  2. Huisdieren en roken zijn niet toegestaan in het Chalet.
  3. Afvalscheiding: Oostenrijk is een milieubewust land waar (huis)afvalscheiding een serieuze en geen vrijblijvende zaak is. Bovendien wordt streng gecontroleerd op naleving ervan. Als huurder is het uw eigen verantwoordelijkheid deze regels na te leven. In het Chalet vindt u nadere uitleg over toepassing hiervan.
  4. Keukenlinnen en bedlinnen voor het kinderbed dient u altijd zelf mee te brengen.
  5. U dient zelf de dagelijkse schoonmaak van het chalet te verzorgen. De huurder dient de keuken en alle gebruiksvoorwerpen die hij/zij gebruikt heeft schoon achter te laten. De eindschoonmaak is in handen van de verhuurder.
  6. Frituren met vet in en rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald en wordt met de borg verrekend.
  7. Ski’s en skischoenen dienen in de daarvoor bestemde ruimtes te worden geplaatst.
  8. Schade welke is ontstaan door het opsteken van kaarsen wordt direct op de huurder verhaald en wordt van de borg ingehouden.
  9. Het afsteken van vuurwerk rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald. 
  10. Het is verboden sneeuw, stenen etc, in de omliggende weiden te gooien.
  11. Het is verboden omliggende weiden, niet behorende bij het chalet, te betreden.
 11. Klachten
  1. Ondanks onze zorgen is het mogelijk dat u een klacht heeft. Deze klacht moet ter plaatse bij de verhuurder of diens vertegenwoordiger worden ingediend. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier.